ALGEMENE VOORWAARDEN VERREIKER VERHUUR NOORDENVELD

ALGEMENE VOORWAARDEN VERREIKER VERHUUR NOORDENVELD 2020

Verreiker verhuur noordenveld v.o.f maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Vereniging Verticaal Transport
verder te noemen als VVT

INHOUDSOPGAVE

I Verhuur van Materieel en/of Personeel Pagina 5
II Transport Pagina 6
III Opslag, Overslag, Bewaring en Aflevering Pagina 7
Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.
Algemene Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport –
PREAMBULE:
Deze algemene voorwaarden van de Vereniging Verticaal
Transport zijn opgesteld voor gebruik door leden van deze
vereniging. Deze voorwaarden worden verder aangeduid
als Algemene Voorwaarden VVT.

Toepasselijkheid Algemene en Bijzondere voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden VVT bestaan uit A) Algemene Voorwaarden
en B) Bijzondere Voorwaarden. Al naar gelang de aard van de opdracht of
werkzaamheden, dan wel van enig redelijkerwijs als zelfstandig deel te
beschouwen gedeelte daarvan, gelden naast de Algemene Voorwaarden de
hieronder uiteengezette Bijzondere Voorwaarden.

Wanneer Bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn, zullen deze op
onderwerpen of gedeelten daarvan waar ze strijdig zijn met de Algemene
Voorwaarden, gelden boven deze Algemene Voorwaarden. Waar de in de
Bijzondere Voorwaarden behandelde onderwerpen of gedeelten daarvan
niet strijdig zijn met onderwerpen die ook reeds in de Algemene
Voorwaarden zijn behandeld, geldt de regeling in de Bijzondere
Voorwaarden steeds als aanvulling op de regeling in de Algemene
Voorwaarden.

Indien niet uit de opdracht of werkzaamheden voortvloeit welke Bijzondere
Voorwaarden van toepassing zijn, of dit niet redelijkerwijs kan worden
opgemaakt, dan wel indien de Bijzondere Voorwaarden om welke reden
dan ook geen werking hebben, gelden steeds de Algemene
Voorwaarden.

A) ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Definities
a. “Algemene Voorwaarden VVT”: deze complete set voorwaarden,
omvattende Algemene Voorwaarden alsmede Bijzondere Voorwaarden;
b. “Contract Prijs”: de prijs voor het Project, zoals overeengekomen onder
de Overeenkomst;
c. “Diensten”: de diensten die Opdrachtnemer onder de Overeenkomst
verleent en/of zal verlenen;
d. “Documentatie”: de tekeningen, (technische) specificaties, ontwerpen,
berekeningen, modellen, prototypes en andere documenten, die door wie
dan ook ter beschikking (zullen) worden gesteld met betrekking tot en/of
in verband met het Project en/of het Werk;
e. “Huur”: de huur van het Materieel en/of Personeel onder de
Overeenkomst;
f. “Lading”: de last, het object c.q. de objecten die op welke wijze dan ook
moeten worden getransporteerd en/of gehesen en/of verplaatst en/of
opgeslagen en/of overgeslagen en/of geborgen;
g. “Locatie”: de plaats waar het Materieel gebruikt zal worden, waar het
Personeel werkzaamheden zal uitvoeren en/of waar de Diensten
verleend zullen worden;
h. “Materieel”: het materieel en/of het materiaal dat Opdrachtnemer onder
de Overeenkomst ter beschikking stelt en/of zal stellen;
i. “Opdrachtgever”: de partij die Materieel, Personeel en/of Diensten van
Opdrachtnemer afneemt, of die voornemens is zulks te doen;
j. “Opdrachtgever Groep”: zal omvatten: Opdrachtgever, haar
opdrachtgever, de aan Opdrachtgever en / of haar opdrachtgever
gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke (onder)aannemers,
klanten, directeuren en personeelsleden;
k. “Opdrachtnemer”: de onderneming die een Overeenkomst sluit met een
Opdrachtgever, of die voornemens is zulks te doen;
l. “Opdrachtnemer Groep”: de groep van ondernemingen (waaronder
opdrachtnemer), gevestigd zowel in Nederland als daarbuiten, die direct
en/of indirect zijn gelieerd met Opdrachtnemer;
m. “Overeenkomst”: de afzonderlijke overeenkomst tussen Opdrachtnemer
en de Opdrachtgever met betrekking tot het door Opdrachtnemer ter
beschikking te stellen Materieel, Personeel en/of te verlenen Diensten,
met alle aanhangsels daarbij en/of aanpassingen daarvan en/of
toevoegingen daarop;
n. “Partij”: Opdrachtnemer of de Opdrachtgever;
o. “Partijen”: Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gezamenlijk;
p. “Personeel”: de werknemers, ondergeschikten en hulppersonen die
Opdrachtnemer onder de Overeenkomst ter beschikking stelt en/of zal
stellen;
q. “Project”: de Huur en/of de Diensten gezamenlijk;
r. “Project Duur”: de periode van het Project, zoals overeengekomen in de
Overeenkomst;
s. “Werk”: de constructie en/of het transport en/of andere activiteiten van de
Opdrachtgever, ten aanzien waarvan de Opdrachtgever het Materieel
en/of Personeel huurt en/of de Diensten afneemt;
t. “Wijzigingsopdrachten”: een opdracht van de Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer voor aanpassingen en/of aanvullingen en/of verlengingen
van de Huur, de Diensten, het Project en/of de Project Duur.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden VVT maken onderdeel uit van iedere
overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, en op alle
nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn of daarmee
verband houden, en op alle offertes, aanbiedingen,
intentieverklaringen, opdrachten, opdrachtbevestigingen en andere
documenten en handelingen gemaakt en/of verricht ter voorbereiding
op en/of voorafgaand en/of in verband met een Overeenkomst.

2.2 Geen voorwaarden van welke aard en van welke naam ook, die
Opdrachtgever hanteert en/of waarnaar Opdrachtgever verwijst, zijn
van toepassing en alle zodanige voorwaarden worden hierbij
uitdrukkelijk verworpen door Opdrachtnemer.

2.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden VVT
en de inhoud van de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de
Overeenkomst.

2.4 De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden VVT is van
toepassing. De meest recente versie is te vinden op de website van de
Vereniging Verticaal Transport en/of de Opdrachtnemer.

3. Aanbod en aanvaarding

3.1 Alle offertes en alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, waaronder
begrepen alle brochures, prijslijsten en/of andere documenten die door
Opdrachtnemer worden verstrekt ter voorbereiding van en/of
voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst, zijn niet
bindend.

3.2 Iedere offerte en/of elke aanbieding is gebaseerd op een uitvoering
door Opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende
normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.3 Iedere offerte en/of elke aanbieding van Opdrachtnemer heeft
uitsluitend betrekking op de diensten, en de omvang daarvan, zoals in
de offerte en/of het aanbod is vermeld. In de offertes en aanbiedingen
is geen vergoeding voor meerwerk begrepen, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld.

3.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand bij schriftelijke bevestiging
daarvan door Opdrachtnemer of door uitvoering van de Diensten en/of
Huur.
3.5

Een aanpassing van en/of aanvulling op de Overeenkomst of op de
Algemene Voorwaarden VVT heeft geen werking, tenzij schriftelijk
overeengekomen en bevestigd door Opdrachtnemer.

4. Contractprijs

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Overeenkomst is de
Contractprijs is gebaseerd op uitvoering op normale werkuren per dag
en/of per week en onder normale omstandigheden en normale
werkcondities die van toepassing zijn in het land waar het Materieel
wordt gebruikt, het Personeel haar werkzaamheden uitvoert en/of de
Diensten worden verleend.

4.2 De Contractprijs omvat uitsluitend de vergoeding voor de Huur en/of
de Diensten zoals specifiek genoemd in de Overeenkomst.

4.3 De Contractprijs is exclusief BTW en exclusief alle belastingen, kosten,
boetes en/of dwangsommen die worden geheven door de overheid
en/of de andere autoriteiten met betrekking tot en/of in verband met de
Overeenkomst (met uitzondering van Opdrachtnemers
vennootschapsbelasting en/of andere belasting op inkomsten).

4.4 Indien de kostprijs van een of meer onderdelen van de Contractprijs,
waarop Opdrachtnemer geen invloed heeft, na de datum van
totstandkoming van de Overeenkomst in prijs aanmerkelijk wordt
verhoogd, is Opdrachtnemer gerechtigd om de Contractprijs
dienovereenkomstig te verhogen. Als aanmerkelijke verhoging van de
kostprijs heeft te gelden een verhoging van minimaal 5% (vijf procent).

4.5 De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op de (extra)
kosten voor aanpassingen, aanvullingen en/of verlengingen, ongeacht
of deze wel of niet zijn opgenomen in de Wijzigingsopdrachten.

5. Wijzigingsopdracht

5.1 Opdrachtgever is gerechtigd om schriftelijke Wijzigingsopdrachten bij
Opdrachtnemer in te dienen.

5.2 Opdrachtnemer zal verplicht zijn Wijzigingsopdrachten uit te voeren
tenzij de werkzaamheden van de Wijzigingsopdracht niet vallen binnen
de normale bedrijfsactiviteiten van Opdrachtnemer en/of indien andere
projecten van Opdrachtnemer, haar onderaannemers of de
Opdrachtnemer Groep hierdoor aanmerkelijke vertraging kunnen
oplopen en/of zoals bepaald in artikel 5.4.

Algemene Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport – Versie januari 2010 Pagina 2

5.3 Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever aanvullend in rekening
brengen de kosten van alle wijzigingen, aanvullingen en/of
verlengingen van of op de Overeenkomst als gevolg van een
Wijzigingsopdracht. Tenzij voor wijzigingen zoals bepaald in artikel 5.4,
zullen de kosten worden berekend overeenkomstig de van toepassing
zijnde eenheidsprijzen. Bij gebreke van dergelijke eenheidsprijzen of
indien de specifieke eenheidsprijzen niet van toepassing zijn op de
Wijzigingsopdracht zal de vergoeding naar redelijkheid en billijkheid
worden vastgesteld.

5.4 Wijzigingsopdrachten en/of wijzigingen die de omvang van het totaal
aantal Diensten en Huur verminderen zijn toegestaan tenzij deze
weggenomen Diensten en/of Huur door Opdrachtgever zelf of door
derden, in welk stadium dan ook, zullen worden uitgevoerd. De
weggenomen Diensten en/of de Huur dienen te worden beschouwd als
(gedeeltelijke) beëindiging van de Overeenkomst en deze dienen te
worden afgerekend zoals bepaald in artikel 14.3.

6. Betaling

6.1 Opdrachtgever moet betalen binnen de betalingstermijn vermeld in de
Overeenkomst of, indien geen betalingstermijn is vermeld in de
Overeenkomst, binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum.

6.2 Betaling moet worden verricht, zonder enige aftrek of verrekening of
inhouding van welke aard ook, op de door Opdrachtnemer
aangegeven bankrekening, tenzij anders overeengekomen tussen
Partijen.

6.3 Betalingen van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zullen nimmer
afhankelijk zijn van het ontvangen van betalingen door Opdrachtgever
van derden, inclusief de opdrachtgever van Opdrachtgever.

6.4 Indien Opdrachtgever niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is
Opdrachtgever in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is
vereist, en zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een
vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1,5 % (anderhalf
procent) per maand over de verschuldigde bedragen vanaf de
desbetreffende vervaldag.

6.5 In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever komen alle kosten
en uitgaven (waaronder begrepen alle kosten van rechtskundige
bijstand, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), die door
Opdrachtnemer worden gemaakt met betrekking tot het incasseren
van het verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van EUR 50.–
(vijftig Euro), voor rekening van Opdrachtgever

.
6.6 Opdrachtnemer is gerechtigd goederen van Opdrachtgever onder zich
te houden, tot zekerheid voor de voldoening van al hetgeen
Opdrachtnemer van Opdrachtgever (uit hoofde van de Overeenkomst)
te vorderen heeft, totdat Opdrachtgever de vordering heeft voldaan,
dan wel conveniërende zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie
heeft de Opdrachtnemer ook in het geval Opdrachtgever in staat van
faillissement komt te verkeren, op hem de schuldsaneringsregeling
ingevolge de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) van
toepassing is geworden of surseance van betaling heeft aangevraagd.

7. Documentatie en Informatie

7.1 Alle Documentatie is en blijft het eigendom van de Partij die het heeft
verstrekt en alle intellectuele eigendomsrechten daarop behoren toe
aan en zullen blijven toebehoren aan de Partij die het heeft verstrekt
aan de andere Partij.

7.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar verantwoordelijk
en aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van
de Documentatie en informatie die door of namens die respectievelijke
Partij beschikbaar is gesteld. Elke Partij zal volledig kunnen
vertrouwen op de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van de
Documentatie en informatie die ter beschikking is gesteld door of
namens de andere Partij. Opdrachtgever en Opdrachtnemer vrijwaren
elkaar voor alle gevolgen die voortvloeien uit de onnauwkeurigheid,
onjuistheid en onvolledigheid van de door of namens die
respectievelijke Partij beschikbaar gestelde Documentatie en
informatie.

7.3 Indien uitdrukkelijk is bepaald in de Overeenkomst zal Opdrachtnemer
en voor zover dit valt binnen de normale bedrijfsactiviteiten van
Opdrachtnemer alsmede binnen de professionele deskundigheid van
Opdrachtnemer, de door of namens Opdrachtgever aangeleverde
Documentatie controleren op fouten, omissies en / of onduidelijkheden.
Opdrachtgever zal echter te allen tijde volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk zijn en blijven voor de gevolgen van fouten, omissies en /
of onduidelijkheden in deze Documentatie.

7.4 Opdrachtgever zal de structurele integriteit van de Lading, waaronder
de geschiktheid van de Lading voor de gehanteerde methode tijdens
de werkzaamheden garanderen. Opdrachtnemer zal, tenzij expliciet
anders overeengekomen, niet verantwoordelijk zijn voor de structurele
integriteit van de Lading en voor de geschiktheid van de Lading voor
de gehanteerde methode.

7.5 Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever na te gaan wat de
gronddrukken zullen zijn tijdens de werkzaamheden en Opdrachtgever
garandeert dat de grond de benodigde gronddruk kan weerstaan.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle gevolgen, verlies, schade
en/of kosten die ontstaan indien de grond de gronddruk tijdens de
werkzaamheden niet kon weerstaan.

8. Uitvoering

8.1 Het is Opdrachtnemer te allen tijde toegestaan om de Diensten en/of
de Huur geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.

8.2 Indien voormelde derden buiten overeenkomst mochten worden
aangesproken ter zake de werkzaamheden of diensten, waartoe zij
door Opdrachtnemer werden gebruikt, is te hunnen behoeve bedongen
dat zij zich op alle in de onderhavige Algemene Voorwaarden VVT
opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van
aansprakelijkheid en betreffende toepasselijk recht en jurisdictie
kunnen beroepen.

8.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst
zullen alle tijden, tijdschema’s en/of perioden met betrekking tot de
uitvoering door Opdrachtnemer, opgenomen in de overeenkomst, een
Wijzigingsopdracht, of anderszins overeengekomen tussen Partijen,
uitsluitend een schatting en niet bindend zijn voor Opdrachtnemer.

8.4 Indien evenwel een tijd of periode uitdrukkelijk als bindend is
overeengekomen in de Overeenkomst, dan
a) zal een zodanige tijd of periode pas aanvangen nadat
Opdrachtgever al zijn eigen verplichtingen is nagekomen,
waaronder begrepen betaling van alle verschuldigde bedragen en
zal ook pas aanvangen nadat alle overige vereisten en voorwaarden
zijn vervuld; en
b) zal zodanige tijd of periode zijn opgeschort gedurende iedere
periode waarin Opdrachtgever in gebreke is om zijn verplichtingen
na te komen en iedere periode waarin enige vereiste of voorwaarde
niet wordt vervuld.

8.5 In geen geval is Opdrachtnemer verplicht uitvoering te geven aan
activiteiten, instructies en/of aanwijzingen van welke Partij dan ook
indien naar het uitsluitende redelijke oordeel van Opdrachtnemer dit
onveilig is en/of potentieel gevaarlijk is voor het leven of
eigendommen.

9. Algemene verplichtingen van de Partijen

9.1 Tenzij expliciet anders overeengekomen, is de Opdrachtgever
verantwoordelijk voor en zal zorgdragen voor het verkrijgen van alle
vergunningen, licenties, wegafzettingen en andere goedkeuringen, die
nodig zijn voor het Project, het Werk en de Locatie.

9.2 De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de Locatie goed toegankelijk
is, dat het Materieel behoorlijk en veilig kan worden gemobiliseerd en
dat het Project, de Huur en/of de Diensten kunnen aanvangen op de
overeengekomen datum en kunnen worden uitgevoerd zonder
onderbreking of belemmering.

9.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever
verantwoordelijk voor het verzorgen van deugdelijke hijs-, aanslag-,
vijzel-, en/of sjorpunten welke voldoende sterk dienen te zijn voor de
uitvoering van het Werk.

9.4 De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de werkomstandigheden op
de Locatie (in het bijzonder met betrekking tot veiligheid en
gezondheid) goed en volledig in overeenstemming zijn met de vereiste
maatstaven en volledig in overeenstemming zijn met de plaatselijke
regelgeving en vereisten.

9.5 De Partijen zullen handelen in overeenstemming met alle wetten,
regelingen, besluiten en/of andere vereisten en instructies van
overheden en/of andere autoriteiten.

9.6 De Partijen zullen, kosteloos, aan elkaar alle informatie verstrekken die
redelijkerwijs nodig is in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst, zoals – maar niet beperkt tot – relevante technische
documentatie.
10. Aansprakelijkheid

10.1 Voor zover Opdrachtnemer aansprakelijk is of kan worden gehouden
volgens deze Algemene Voorwaarden VVT en/of de Overeenkomst, is
Opdrachtnemer (onverminderd het in de navolgende leden van dit
artikel bepaalde) enkel en alleen aansprakelijk voor enig(e)
gebeurtenis, verlies, kosten of schade indien dit direct is veroorzaakt
door enig handelen of nalaten van Opdrachtnemer of haar
onderaannemers.

10.2 Met uitzondering van het eigen risico onder de verzekering zoals
bepaald in artikel 10.4 is Opdrachtgever volledig en Opdrachtnemer in
geen geval aansprakelijk voor enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten of
schade, die valt/vallen of behoren te vallen onder de dekking van de
verzekering(en) van de Opdrachtgever en/of Opdrachtgever Groep
zoals bepaald in artikel 11.2.

10.3 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden of
de Overeenkomst zijn Partijen jegens elkaar niet aansprakelijk voor
enig(e) gederfde winst, gemist gebruik, verlies van contracten en / of
economisch verlies en / of voor enige indirecte schade en / of
meervoudige schade (“multiple damages”) en / of voor boeteschade
(“punitive damages”). Schade of verlies als bedoeld in dit artikellid van
Opdrachtgever Groep zal beschouwd worden als schade of verlies van
Opdrachtgever. Schade of verlies als bedoeld in dit artikellid van
Opdrachtnemer Groep zal beschouwd worden als schade of verlies
van Opdrachtnemer. Partijen zullen elkaar dienovereenkomstig
vrijwaren.

10.4 Partijen zijn jegens elkaar aansprakelijk voor het eigen risico onder de
verzekeringen van de andere Partij, voor zover het handelen of de
nalatigheid van die Partij aanleiding was voor het claimen onder de
verzekering van de andere Partij. De aansprakelijkheid onder dit
artikellid zal in geen geval hoger zijn dan EUR 25,000.– (vijfentwintig
duizend Euro) per gebeurtenis. Partijen vrijwaren elkaar voor alle
claims, kosten, aansprakelijkheden, schade van de andere Partij, diens
Groep en verzekeraars welke de hiervoor genoemde
aansprakelijkheidslimiet te boven gaan.

10.5 Met uitzondering van opzet of bewuste roekeloosheid van
Opdrachtnemer en niettegenstaande enige andere bepaling in de
Algemene Voorwaarden VVT, is de totale aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer Groep beperkt tot de Contract Prijs. Opdrachtgever zal
Opdrachtnemer en haar onderaannemers vrijwaren voor alle claims,
kosten, aansprakelijkheden en dergelijke van Opdrachtgever Groep
welke de hiervoor genoemde aansprakelijkheidslimiet te boven gaan.

10.6 In geen geval is Opdrachtnemer aansprakelijk voor enig(e) verlies,
kosten of schade ten gevolge van vertraging in de uitvoering door
Opdrachtnemer, tenzij zoals bepaald in artikel 13.3.

10.7 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer, Personeel en haar
onderaannemers vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen tegen en
terzake van alle vorderingen, eisen, acties en procedures die worden
gepretendeerd en/of ingesteld tegen Opdrachtnemer en/of Personeel
en/of Opdrachtnemer’s onderaannemers terzake van enig(e)
gebeurtenis, verlies, kosten, boetes of schade voor welke
Opdrachtgever aansprakelijk is volgens de Algemene Voorwaarden
VVT en de Overeenkomst.
10.8 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren, verdedigen en
schadeloos stellen tegen en terzake van alle vorderingen, eisen, acties
en procedures die worden gepretendeerd en/of ingesteld tegen
Opdrachtgever terzake van enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten, boetes
of schade voor welke Opdrachtnemer aansprakelijk is volgens de
Algemene Voorwaarden VVT en de Overeenkomst.
11. Verzekeringen
11.1 Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst een
aansprakelijkheidsverzekering sluiten en aanhouden met een dekking
van EUR 2,500,000.– (twee miljoen vijfhonderdduizend Euro) per
gebeurtenis terzake van zaakschade en letsel veroorzaakt door enig
handelen of nalaten van Opdrachtnemer. Deze verzekering zal enkel
kunnen worden aangesproken indien Opdrachtnemer aansprakelijk is
onder deze Algemene Voorwaarden VVT en/of de Overeenkomst.
11.2 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Opdrachtgever of een
lid van de Opdrachtgever Groep gedurende de looptijd van de
Overeenkomst, het Project, de Diensten, de Huur en van het Werk een
primaire transport, CAR (Construction All Risks), EAR (Erection All
Risk) of vergelijkbare verzekering zal sluiten en aanhouden, die
tenminste adequate dekking geeft terzake van materieel verlies en/of
zaakschade en/of letsel veroorzaakt aan, door of met de Lading en/of
het Werk. De verzekering dient dekking te bieden op de Locatie
alsmede gedurende transport.
11.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal Opdrachtnemer haar
Materieel verzekeren voor materieel verlies en zaakschade gedurende
het Project, de Huur en/of de Diensten. De polis van de verzekering zal
bepalen dat de verzekeraars afstand doen van elk recht van
subrogatie jegens Opdrachtgever. Indien geen casco verzekering voor
het Materieel is afgesloten door Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer
zelf aansprakelijk voor schade en/of verlies van het Materieel,
behoudens voor het bedrag wat Opdrachtnemer normaal gesproken
als eigen risico accepteert indien Opdrachtnemer wel een verzekering
heeft uitgenomen, zulks met een maximum van EUR 25,000.–
(vijfentwintig duizend Euro) per gebeurtenis.
11.4 Partijen zullen voorts alle verplichte wettelijke verzekeringen uitnemen
welke door de van toepassing zijnde wetgeving wordt
voorgeschreven.
11.5 De verzekering genoemd in artikel 11.2 zal in alle gevallen primair zijn
ten opzichte van de verzekeringen van Opdrachtnemer en haar
onderaannemers. De verzekering zoals genoemd in artikel 11.2 zal
bepalen dat de verzekeraars afstand doen van elk recht van
subrogatie jegens Opdrachtnemer, haar onderaannemers , en diens
werknemers en ondergeschikten. Opdrachtnemer zal als medeverzekerde vermeld worden in de polis.
11.6 Iedere Partij zal, desgevraagd, aan de andere Partij een certificaat
en/of ander deugdelijk bewijs verstrekken van het bestaan van de
verzekering(spolissen) overeenkomstig de bepalingen van dit artikel
11.
12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, condities en/of
gebeurtenissen, die niet door enige Partij kunnen worden beïnvloed,
die plaatsvinden buiten de schuld of nalatigheid van enige Partij en die
niet vermeden of verhinderd kunnen worden door het nemen van
redelijke maatregelen, die tijdelijk of blijvend de uitvoering van enige
verplichting (met uitzondering van betalingsverplichtingen) onder de
Overeenkomst verhinderen, zoals vakbondstakingen, muiterij,
quarantaine, epidemieën, oorlog (verklaard of niet verklaard),
terrorisme, blokkades, embargo’s, oproer, demonstraties, opstanden,
branden, storm en/of andere extreme weersomstandigheden en/of
andere spelingen van de natuur, mits geen oorzaak voor of bijdrage
aan die gebeurtenissen is gegeven.

12.2 In het geval dat de uitvoering van verplichtingen onder de
Overeenkomst tijdelijk is verhinderd ten gevolge van een
overmachtfeit, zal het overmachtfeit slechts tot gevolg hebben dat de
uitvoering van die verplichtingen (met uitzondering van
betalingsverplichtingen) wordt uitgesteld, en zal dit feit niet gelden als
een reden om de Overeenkomst niet na te komen.

12.3 In het geval dat de uitvoering van verplichtingen onder de
Overeenkomst blijvend is verhinderd door een overmachtfeit, of tijdelijk
is verhinderd door een overmachtfeit voor een periode die naar
verwachting tenminste 60 (zestig) dagen zal duren, dan is iedere Partij
gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig het
bepaalde in artikel 14.2 van deze Algemene Voorwaarden.

13. Vertraging en Opschorting

13.1 Elke Partij is gerechtigd tijdelijk haar uitvoering, of een gedeelte
daarvan, op te schorten indien de andere Partij in gebreke is met het
vervullen van één of meer van zijn verplichtingen, of is opgehouden
om één of meer van zijn verplichtingen te vervullen, waaronder
begrepen betaling van enig verschuldigd bedrag en/of indien de
andere Partij anderszins in gebreke is, zonder dat enige voorafgaande
aankondiging of ingebrekestelling nodig is.

13.2 Indien de aanvang en/of voortgang van het Project, de Diensten en/of
Huur dan wel het retourneren van het Materieel aan Opdrachtnemer
wordt vertraagd en/of opgeschort ten gevolge van een omstandigheid
of omstandigheden die niet is veroorzaakt door Opdrachtnemer
(waaronder onwerkbaar weer maar uitgezonderd overmachtfeiten
zoals bepaald in artikel 12) zal Opdrachtgever verplicht zijn de
aanvullend in rekening gebrachte directe interne en externe kosten van
Opdrachtnemer ten gevolge van de vertraging te vergoeden. De
kosten voor het Materieel en Personeel zullen worden berekend
overeenkomstig de van toepassing zijnde eenheidsprijzen. Bij gebreke
van dergelijke eenheidsprijzen zal de vergoeding naar redelijkheid en
billijkheid worden vastgesteld.

13.3 Indien de aanvang en/of voortgang van de Diensten en/of Huur wordt
vertraagd en/of opgeschort ten gevolge van een omstandigheid of
omstandigheden die is veroorzaakt door Opdrachtnemer zal
Opdrachtnemer niet aansprakelijk zijn voor enig(e) verlies, kosten of
schade tenzij in de Overeenkomst een gefixeerde schadevergoeding is
overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding zal de enige
(financiële) remedie zijn voor Opdrachtgever en de enige verplichting
zijn van Opdrachtnemer, in geval de aanvang en/of voortgang van de
Diensten en/of Huur wordt vertraagd en/of opgeschort ten gevolge van
een omstandigheid of omstandigheden die is veroorzaakt door
Opdrachtnemer.

13.4 Tenzij uitdrukkelijk een ander percentage schriftelijk is
overeengekomen in de Overeenkomst zal de totale gefixeerde
schadevergoeding nimmer hoger zijn dan 10 % (tien procent) van de
Contract Prijs.

14. Ontbinding en beëindiging

14.1 Elke Partij zal gerechtigd zijn om de Overeenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden en/of te beëindigen, zonder rechterlijke
tussenkomst of tussenkomst van arbiters, en zonder tot betaling van
enige vergoeding aan de andere Partij gehouden te zijn, in elk van de
volgende omstandigheden:

a) in de gevallen en omstandigheden vermeld in artikel 13.1, nadat de
in gebreke zijnde Partij, tot herstel van de gebreken is gesommeerd
en (tien) werkdagen zijn verstreken zonder dat de gebreken zijn
hersteld (en derhalve aan de sommatie/ingebrekestelling is voldaan)
b) indien direct of indirect de (overwegende) zeggenschap van het
bedrijf van de andere Partij wordt overgedragen aan een derde;
c) indien de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard,
(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, of
anderszins de vrije beschikking over zijn onderneming of zijn
vermogen verliest, zonder dat enige voorafgaande kennisgeving
nodig is;

14.2 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever zijn gerechtigd, met
inachtneming van een beëindigingtermijn van 10 (tien) werkdagen, om
de Overeenkomst (gedeeltelijk) te beëindigen in geval van een
omstandigheid of feit dat overmacht oplevert, zoals bepaald in artikel

12, en indien de uitvoering van de overeenkomst blijvend verhindert of
tijdelijk verhindert voor een periode die naar verwachting tenminste 60
(zestig) dagen zal duren. Een dergelijke aanzegging tot beëindiging
mag slechts worden gegeven nadat de desbetreffende omstandigheid
die overmacht oplevert tenminste 30 (dertig) aaneengesloten dagen
zal hebben voortgeduurd.

14.3 Opdrachtgever zal tevens gerechtigd zijn de Overeenkomst
(gedeeltelijk) te beëindigen voor andere redenen dan genoemd in
artikel 14.1 en 14.2. Opdrachtgever zal, indien zij de Overeenkomst
om andere redenen dan genoemd in artikel 14.1 en 14.2 beëindigt,
verplicht zijn tot betaling van
a) de Diensten, de Huur en werkzaamheden die zijn uitgevoerd tot
datum beëindiging (waaronder maar niet beperkt tot kosten voor
engineering en andere kosten gemaakt voor datum van
beëindiging); en
b) alle kosten die Opdrachtnemer moet maken als gevolg van de
beëindiging (waaronder maar niet beperkt tot demobilisatiekosten
en, kosten en/of boetes die Opdrachtnemer moet betalen aan
derden); en
c) een bedrag van 50 % (vijftig procent) van de contractwaarde van de
onuitgevoerde werkzaamheden die beëindigd zijn.

15. Garantie en Klachten

15.1 Opdrachtnemer verplicht zich tot een aflevering, uitvoering en
voltooiing die volledig in overeenstemming is met en beantwoordt aan
de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden VVT.

15.2 Opdrachtnemer zal handelen in overeenstemming met alle regels,
regelingen, voorschriften en maatregelen met betrekking tot veiligheid,
milieu, gezondheid en werkomstandigheden.

15.3 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen in de
Overeenkomst zal er geen garantieperiode van toepassing zijn op de
Diensten na uitvoering van de Diensten.

15.4 Klachten met betrekking tot de Diensten verricht door Opdrachtnemer
en/of de uitvoering door Opdrachtnemer dienen door de
Opdrachtgever schriftelijk te worden ingediend bij Opdrachtnemer
onmiddellijk na het verrichten van de desbetreffende Dienst of na de
desbetreffende uitvoering, bij gebreke waarvan het ervoor zal worden
gehouden dat er geen klacht bestaat en geacht zal worden de
volledige en behoorlijke uitvoering door Opdrachtnemer te hebben
goedgekeurd.

16. Verjaring en verval

16.1 Alle vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst verjaren door het
enkele verloop van twaalf maanden.

16.2 Elke vordering jegens Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop
van 18 (achttien) maanden.

17. Toepasselijk recht en Jurisdictie

17.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,
en alle nadere overeenkomsten die het gevolg daarvan zijn, waaronder
begrepen geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid
en/of de beëindiging ervan, worden uitsluitend beheerst door en
geïnterpreteerd naar Nederlands recht.

17.2 Alle geschillen die ontstaan in verband met de Overeenkomst, of
nadere overeenkomsten die het gevolg daarvan zijn, waaronder
begrepen geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid
en/of de beëindiging ervan, zullen met uitsluiting van andere gerechten
aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank in Nederland die
jurisdictie heeft in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

18. Diversen

18.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen of bepaald in
deze Algemene Voorwaarden VVT, zijn Partijen niet gerechtigd om
één of meer van zijn rechten en/of verplichtingen onder de
Overeenkomst aan een derde over te dragen.

18.2 De titels van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden VVT zijn
uitsluitend bestemd voor indeling en zijn niet van invloed op de
interpretatie van de desbetreffende bepalingen.

18.3 Indien enige bepaling of enig onderdeel van de overeenkomst of van
deze Algemene Voorwaarden VVT nietig of niet uitvoerbaar mocht
blijken te zijn, om welke reden dan ook, dan is die nietigheid en
onuitvoerbaarheid beperkt tot die bepaling en heeft het geen verdere
strekking. Alle zodanige nietige of onuitvoerbare onderdelen van de
Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden VVT zullen worden
vervangen (of geacht worden te zijn vervangen) door bepalingen, die
noch nietig noch onuitvoerbaar zijn en die zo min mogelijk afwijken van
de nietige en/of onuitvoerbare bepalingen, in aanmerking nemende de
bedoelingen van de Overeenkomst en van de Algemene Voorwaarden
VVT en van de desbetreffende bepalingen.

Bijzondere Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport –
B) BIJZONDERE VOORWAARDEN:
I VERHUUR VAN MATERIEEL EN/OF PERSONEEL
Toepasselijkheid
In aanvulling op de Algemene Voorwaarden en mogelijk andere Bijzondere
Voorwaarden zijn deze Bijzondere Voorwaarden I van toepassing indien
Materieel en/of Personeel ter beschikking zal worden gesteld aan
Opdrachtgever alsmede indien opdracht wordt gegeven tot werkzaamheden
die op basis van eenheidsprijzen zullen worden afgerekend (regie). In geval
van conflict zullen deze Bijzondere Voorwaarden I voor bovenstaande
activiteiten prevaleren over de Algemene Voorwaarden en mogelijk andere
Bijzondere Voorwaarden.

1. Materieel

1.1 Het Materieel mag slechts worden gebruikt op de Locatie en alleen
volgens de specificaties en capaciteiten. Geen ander gebruik is
toegestaan.

1.2 De Opdrachtgever erkent dat het Materieel in eigendom toebehoort
aan en te allen tijde zal blijven toebehoren aan Opdrachtnemer en/of
de Opdrachtnemer Groep en/of Opdrachtnemer’s leverancier(s) en/of
Opdrachtnemer’s onderaannemer(s).

1.3 Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst zal mobilisatie en
demobilisatie van het Materieel door Opdrachtnemer plaatsvinden op
kosten van Opdrachtgever.

1.4 Bij aflevering zal het Materieel goed functionerend, goed onderhouden,
in goede staat zijn en vrij van gebreken.

1.5 Opdrachtgever dient de staat van het Materieel onmiddellijk bij
ontvangst te controleren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer
onmiddellijk na ontvangst van het Materieel schriftelijk in kennis te
stellen indien het Materieel niet voldoet aan de eisen genoemd in
artikel 1.4, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht zal worden
het Materieel ontvangen te hebben in de staat zoals genoemd in artikel
1.4.1.6 De Opdrachtgever is niet gerechtigd om het Materieel in huur of in
onderhuur te verstrekken en/of om enige rechten, van welke aard dan
ook, op of in het Materieel te verstrekken, aan wie dan ook.

1.7 De Opdrachtgever is verplicht om goed te zorgen voor het Materieel en
om het Materieel zorgvuldig te gebruiken. De Opdrachtgever is
verantwoordelijk en aansprakelijk jegens Opdrachtnemer voor alle
gebreken en/of schade toegebracht aan het Materieel gedurende de
Huur en de Project Duur.

1.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het Materieel te vervangen
voor equivalent Materieel.

1.9 Indien noodzakelijk gedurende de Project Duur, zal Opdrachtnemer
zorgdragen voor reparatie en onderhoud van het Materieel. Het is de
Opdrachtgever niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Opdrachtnemer, zelf zodanige reparaties en/of
onderhoud te verrichten. Indien reparatie en/of onderhoud nodig is ten
gevolge van handelen of nalaten, waaronder begrepen verkeerd
gebruik, door of namens de Opdrachtgever, zijn de kosten van
reparatie en/of onderhoud, waaronder begrepen – maar niet beperkt
tot – de kosten van arbeid, materialen, reiskosten en transportkosten,
voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de kosten vallen onder de
dekking van de verzekering zoals bepaald in artikel 11.3 van de
Algemene Voorwaarden VVT is de aansprakelijkheid van
Opdrachtgever per gebeurtenis beperkt tot het eigen risico onder die
verzekering en maximaal EUR 25,000.– (vijfentwintig duizend Euro)
per gebeurtenis.

1.10 Het Materieel moet worden geretourneerd in dezelfde staat als
ontvangen, schoon en zonder schade.

2. Personeel

2.1 Indien in de Overeenkomst mede is begrepen het ter beschikking
stellen van Personeel zal Opdrachtnemer ervoor zorgdragen dat het
Personeel de deskundigheid, de kwalificaties en de vereisten bezit
zoals in de van toepassing zijnde wetgeving en eventueel in de
Overeenkomst nader gespecificeerd en dat het Personeel volledig
gekwalificeerd is om de werkzaamheden te verrichten zoals
aangegeven in de Overeenkomst.

2.2 Indien de Opdrachtgever personeel ter beschikking stelt voor de
bediening van het Materieel, zal de Opdrachtgever ervoor zorgen dat
het personeel, dat het opdracht geeft en/of inhuurt om het Materieel te
bedienen, volledig de deskundigheid, de kwalificaties en de vereisten
bezit om de werkzaamheden met het Materieel te verrichten.
Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het personeel die de
Opdrachtgever ter beschikking stelt voor de bediening van het
Materieel.

2.3 Opdrachtgever zal volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn en
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig voor alle
consequenties, schade, kosten en verlies (uitgezonderd de schade
en/of verlies als bedoeld in artikel 10.3 van de Algemene
Voorwaarden) die voortvloeien uit enig handelen of nalaten van het
Personeel tenzij in geval van opzet van het Personeel met het doel de
schade, kosten en/of verlies te veroorzaken.
2.4 Het Personeel dient te worden beschouwd als ingeleend personeel
(“borrowed servant”) Het Personeel zal de werkzaamheden uitvoeren
onder de supervisie, aanwijzing en controle van Opdrachtgever en in
naam van Opdrachtgever.

2.5 Opdrachtgever zal volledig verantwoordelijk zijn voor en zorgdragen
voor een veilige werkomgeving voor het Personeel en het naleven van
de (arbo-)wetgeving gedurende het Project en/of de Huur.
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren, verdedigen en
schadeloos stellen tegen en terzake van alle vorderingen, eisen, acties
en procedures die worden gepretendeerd en/of ingesteld tegen
Opdrachtnemer en/of Personeel en/of Opdrachtnemer’s
onderaannemers terzake van enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten,
boetes of schade voor welke Opdrachtgever verantwoordelijk is
volgens dit artikel.

2.6 Opdrachtgever zal handelen in overeenstemming met alle regels,
regelingen, voorschriften en maatregelen met betrekking tot veiligheid,
milieu, gezondheid en werkomstandigheden.

3. Uitvoering

3.1 Opdrachtnemer zal geen andere werkzaamheden of Diensten
uitvoeren en/of Materieel en/of Personeel ter beschikking stellen dan
bepaald in de Overeenkomst of nader schriftelijk overeengekomen
tussen Partijen.

3.2 Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst is de Opdrachtgever
verantwoordelijk voor en zal zorgdragen voor het verkrijgen van alle
vergunningen, licenties en andere goedkeuringen, die nodig zijn voor
het uitvoeren van de werkzaamheden met het Materieel en/of gebruik
van het Personeel.

3.3 Opdrachtnemer zal te allen tijde gerechtigd zijn het Materieel te
inspecteren. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer op verzoek van
Opdrachtnemer hiertoe volledige medewerking te geven.
4. Minimale vergoeding

4.1 In geval van beëindiging van de Overeenkomst, zoals bepaald in
artikel 14.2 en 14.3 van de Algemene Voorwaarden, of een
wijzigingsopdracht zoals bepaald in artikel 5.4 van de Algemene
Voorwaarden zal Opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zijn zoals
bepaald in artikel 14.3 van de Algemene Voorwaarden, met dien
verstande dat te allen tijde minimaal de vergoeding dient te worden
voldaan voor de minimaal vastgestelde periode genoemd in de
Overeenkomst.

4.2 Opdrachtgever zal in afwijking van artikel 14.1a van de Algemene
Voorwaarden, in geval het Materieel niet kan worden gebruikt voor een
periode die naar verwachting tenminste 60 (zestig) dagen zal duren en
het niet functioneren is niet veroorzaakt door het gebruik, misbruik, of
onjuist gebruik van het Materieel door, onder de supervisie of namens
Opdrachtgever en het Materieel kan niet binnen een redelijke termijn
worden vervangen, gerechtigd zijn de Huur van het betreffende
Materieel te beëindigen nadat Opdrachtnemer, met inachtneming van
een termijn van minimaal 20 (twintig) werkdagen, tot herstel van het
verzuim zal zijn gesommeerd. Opdrachtgever zal gedurende de
periode waarin het Materieel niet kan worden gebruikt onder de
omstandigheden zoals genoemd in dit artikel 4.2, geen huurpenningen
verschuldigd zijn voor het Materieel.

Bijzondere Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport – Versie januari 2010 Pagina 6
B) BIJZONDERE VOORWAARDEN:
II TRANSPORT
Toepasselijkheid
In aanvulling op de Algemene Voorwaarden en mogelijk andere Bijzondere
Voorwaarden zijn deze Bijzondere Voorwaarden II van toepassing indien
Opdrachtnemer transportwerkzaamheden uitvoert. In geval van conflict
zullen deze Bijzondere Voorwaarden II voor bovenstaande werkzaamheden
prevaleren over de Algemene Voorwaarden en mogelijk andere Bijzondere
Voorwaarden.

A. TRANSPORT
1. Verplichtingen van de Opdrachtnemer

1.1 De Opdrachtnemer is verplicht de Lading op de overeengekomen
plaats, tijd en wijze in ontvangst te nemen alsmede het laadvermogen
van het voertuig aan de Opdrachtgever mee te delen, tenzij
aannemelijk is dat de Opdrachtgever daarvan op de hoogte is.

1.2. De Opdrachtnemer is verplicht de ten vervoer ontvangen Lading ter
bestemming af te leveren in de staat waarin hij deze heeft ontvangen.

1.3 De Opdrachtnemer is verplicht de ten vervoer ontvangen Lading
binnen een redelijke termijn ter bestemming af te leveren.

1.4 Indien de Opdrachtnemer aan de verplichting genoemd in lid 1 niet
voldoet, kunnen beide Partijen de Overeenkomst met betrekking tot
de Lading die de Opdrachtnemer niet in ontvangst heeft genomen,
opzeggen. De Opdrachtgever kan dit echter slechts doen nadat hij de
Opdrachtnemer schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en de
Opdrachtnemer bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichting heeft
voldaan. De opzegging geschiedt door een schriftelijke aangetekende
mededeling aan de wederpartij en de Overeenkomst eindigt op het
ogenblik, waarop deze mededeling wordt ontvangen. Na opzegging is
de Opdrachtnemer verplicht aan de Opdrachtgever de schade te
vergoeden die deze door de opzegging heeft geleden. Deze
schadevergoeding beloopt echter niet meer dan de prijs voor het
betreffende transport.

1.5 De Opdrachtnemer is verplicht de door of namens de Opdrachtgever
verrichte belading, stuwing en eventuele overbelading te controleren
indien en voor zover de omstandigheden zulks toelaten.

2. Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer

2.1. De Opdrachtnemer is, behoudens overmachtfeit, aansprakelijk voor
schade aan en/of verlies van de Lading voor zover de Opdrachtnemer
de in artikel 1.2 genoemde verplichting niet is nagekomen en de
schade en/of verlies is veroorzaakt door enig handelen of nalaten van
Opdrachtnemer.

2.2 In geen geval is Opdrachtnemer aansprakelijk voor enig(e) verlies,
kosten of schade ten gevolge van vertraging in de uitvoering door
Opdrachtnemer, tenzij zoals bepaald in artikel 13.3 van de Algemene
Voorwaarden.

2.3 De Opdrachtnemer is voor de gedragingen van zijn hulppersonen op
gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk

.
2.4 De Opdrachtnemer kan niet om zich van zijn aansprakelijkheid te
ontheffen beroep doen op de gebrekkigheid van het voertuig of van
het materiaal waarvan hij zich bedient, tenzij dit laatste door de
Opdrachtgever, de geadresseerde of de ontvanger te zijner
beschikking is gesteld. Onder materiaal wordt niet begrepen een schip
of spoorwagon, waarop het voertuig zich bevindt.

3. Bijzondere risico’s

3.1 Onverminderd artikel 2 is de Opdrachtnemer, die de op hem uit hoofde
van de artikel 1.2 en 1.3 rustende verplichtingen niet nakwam,
desalniettemin voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk,
voor zover dit niet nakomen het gevolg is van de bijzondere risico’s
verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:
a) het vervoer van de Lading in een onoverdekt voertuig, wanneer
dit uitdrukkelijk is overeengekomen;
b) ontbreken of gebrekkigheid van de verpakking van de Lading die
gelet op hun aard of de wijze van vervoer voldoende verpakt
hadden moeten zijn;
c) behandeling, lading, stuwing of lossing van de Lading door de
Opdrachtgever, de geadresseerde of personen, die voor rekening
van de Opdrachtgever of de geadresseerde handelen;
d) de aard van bepaalde Lading zelf, die door met deze aard zelf
samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of
gedeeltelijk verlies of aan beschadiging, in het bijzonder door
ontvlamming, ontploffing, smelting, breuk, corrosie, bederf,
uitdroging, lekkage, normaal kwaliteitsverlies of optreden van
ongedierte of knaagdieren;
e) hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht,
doch slechts indien niet is overeengekomen dat het vervoer zal
plaatsvinden met een voertuig speciaal ingericht om de Lading
aan invloed daarvan te onttrekken;
f) onvolledigheid of gebrekkigheid van de adressering, cijfers, letters
of merken der colli;
g) het feit dat het vervoer een levend dier betreft.

4. Schadevergoeding

4.1 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 10.5 van de Algemene
Voorwaarden, is de schadevergoeding die de Opdrachtnemer wegens
het niet nakomen van de op hem uit hoofde van artikel 1.2 rustende
verplichting verschuldigd is, beperkt zijn tot een bedrag van EUR 3.40
(drie Euro 40/100) per kilogram maar zal in totaal nimmer meer
bedragen dan het eigen risico onder de verzekering zoals genoemd in
artikel 11.2 van de Algemene Voorwaarden. Voor andere schade dan
schade ten gevolge van verlies van en/of schade aan de Lading,
waaronder de schade genoemd in artikel 10.3 van de AlgemeneVoorwaarden, is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

5. Vrijwaring en Himalaya-clausule5.1 De Opdrachtgever, die niet voldeed aan enige verplichting die de wet
of deze Algemene Voorwaarden VVT hem opleggen, is verplicht de
Opdrachtnemer te vrijwaren voor alle schade, die deze tengevolge van
het niet nakomen van die verplichting mocht lijden, wanneer deze
terzake van het vervoer van de Lading door een derde wordt
aangesproken.

5.2 Wanneer hulppersonen van de Opdrachtnemer terzake van het
vervoer van de Lading worden aangesproken, kunnen deze personen
een beroep doen op iedere beperking en/of ontheffing van
aansprakelijkheid, waarop uit hoofde van deze Algemene
Voorwaarden VVT of van enige andere wettelijke of contractuele
bepaling de Opdrachtnemer een beroep kan doen.
B. INTERNATIONAAL TRANSPORT
1. Toepasselijk Verdrag
1.1 “Toepasselijk Verdrag”: hieronder wordt verstaan de
dwingendrechtelijke bepalingen van het verdrag voor het
overeengekomen transport.
• Voor internationaal goederenvervoer over land en/of weg:
Het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal
vervoer van goederen over de weg (CMR), gesloten te Genève,
op 19 mei 1956;
• Voor internationaal goederenvervoer over zee:
De Hague Visby Rules, als neergelegd in het Brussels
Cognossementverdrag van 25 augustus 1924 en gewijzigd bij het
Protocol van 23 februari 1968 en het Protocol van 21 december
1979.

• Voor internationaal goederenvervoer over binnenwater:
Het Verdrag van Boedapest inzake de Overeenkomst voor het
vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI);Boedapest,
22 juni 2001.

1.2 Voor Internationaal transport zullen de Algemene Voorwaarden en
Bijzondere Voorwaarden, waaronder Bijzondere Voorwaarden II
Transport deel A, van toepassing zijn voor zover de
dwingendrechtelijke bepalingen van het Toepasselijke Verdrag voor
het betreffende transport niet anders bepalen.

1.3 In tegenstelling tot hetgeen bepaald is in de Algemene Voorwaarden
en Bijzondere Voorwaarden, waaronder Bijzondere Voorwaarden II
Transport deel A, zal Opdrachtnemer aansprakelijk zijn voor schade
aan en/of verlies van de Lading indien en voor zover bepaald in het
Toepasselijke Verdrag voor het overeengekomen transport.

1.4 Opdrachtgever zal ten behoeve van de aansprakelijk van Partijen voor
schade aan en/of verlies van de Lading een verzekering afsluiten die
tenminste adequate dekking geeft ter zake van materieel verlies en/of
zaakschade van de Lading gedurende het transport. De verzekering
zal afstand van subrogatie verlenen jegens Opdrachtnemer en haar
onderaannemers. De Contract Prijs is gebaseerd op het feit dat
Opdrachtgever de hiervoor genoemde verzekering uitneemt en dat het
eigen risico niet hoger zal zijn dan EUR 25,000.– (vijfentwintig duizend
Euro) per gebeurtenis.

Bijzondere Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport
B) BIJZONDERE VOORWAARDEN:
III OPSLAG, OVERSLAG, BEWARING EN
AFLEVERING
Toepasselijkheid
In aanvulling op de Algemene Voorwaarden en mogelijk andere Bijzondere
Voorwaarden zijn deze Bijzondere Voorwaarden III van toepassing
ingeval van opslag, overslag, bewaring, en aflevering van de Lading door
Opdrachtnemer. In geval van conflict zullen deze Bijzondere
Voorwaarden III voor bovenstaande werkzaamheden prevaleren over de
Algemene Voorwaarden en mogelijk andere Bijzondere Voorwaarden.

1. Aansprakelijkheid

1.1 Opdrachtgever is tegenover Opdrachtnemer en/of derden
aansprakelijk voor schade, verlies en/of kosten welke voortvloeit uit
onjuiste en/of bedrieglijke en/of onvolledige omschrijvingen,
aanduidingen of mededelingen, alsmede voor schade, verlies en/of
kosten welke voortvloeit uit niet te voren medegedeelde gebreken aan
de Lading en/of aan de verpakking, ook indien deze schade, verlies
en/of kosten zonder zijn schuld is ontstaan. Indien het gewicht niet of
verkeerd opgegeven wordt dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor
alle schade, verlies en/of kosten die daaruit voortvloeien.

1.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het
niet en/of niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomen van enige hem bij
deze voorwaarden, of tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever
gesloten afzonderlijke Overeenkomst, opgelegde verplichting, voor
zover in deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden niet reeds een
regeling is opgenomen.

1.3 Tenzij in geval opzet van Opdrachtnemer met het enige doel de
schade te veroorzaken is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige
schade aan en/of verlies van de Lading.
2. Verzekering van lading
2.1 Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zal
Opdrachtgever verplicht zijn zorg te dragen voor enige verzekering van
de Lading tijdens de opslag, bewaring, aflevering en overslag.. De
verzekering zal in alle gevallen primair zijn ten opzichte van de
verzekeringen van Opdrachtnemer en haar onderaannemers. De
verzekering genoemd in dit artikel zal bepalen dat de verzekeraars
afstand doen van elk recht van subrogatie jegens Opdrachtnemer,
haar onderaannemers , en diens werknemers en ondergeschikten.
Opdrachtnemer zal als meeverzekerde vermeld worden in de polis.

2.2 Indien in geval van schade aan of verlies van Lading door welke
oorzaak dan ook de medewerking van Opdrachtnemer voor de
vaststelling van de schade of het verlies gewenst of noodzakelijk is,
dan wordt deze door Opdrachtnemer verleend. Opdrachtnemer kan
het verlenen van medewerking afhankelijk stellen van de betaling van,
of het stellen van zekerheid voor, al hetgeen Opdrachtnemer van
Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft.

3. Tussentijdse terugneming van lading wegens dringende reden

3.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de terugneming van de in
bewaring ontvangen Lading vóór afloop van de termijn van bewaring
en zonder zich te houden aan enige opzeggingstermijn te vorderen,
indien daartoe een dringende reden bestaat, zonder daartoe
schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever.

3.2 Onder dringende reden wordt verstaan een omstandigheid die van
dien aard is dat Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid instandhouding van de opslag niet mag verwachten.

3.3 Een dergelijke reden wordt onder meer geacht aanwezig te zijn indien
Opdrachtgever één of meer andere bepalingen dezer condities niet
nakomt, indien blijkt, dat voor de aanwezigheid van de Lading gevaar
voor verlies en/of schade aan andere Lading, aan de bewaarplaats of
aan werktuigen, dan wel nadeel voor personen te vrezen is, en voorts
indien de Lading aan bederf onderhevig zijn, of daarin veranderingen
ontstaan die naar het oordeel van Opdrachtnemer het vermoeden van
waardevermindering wettigen en Opdrachtgever nalatig is in het geven
van instructies ter voorkoming en bestrijding daarvan.

3.4 Opdrachtgever blijft gehouden de vergoeding tot op de dag van
terugneming van de Lading aan Opdrachtnemer te vergoeden.

Hartelijk dank voor het lezen van onze algemene voorwaarden.